✝️ Տե՜ր, շնորհակալ եմ Քեզ ամեն ինչի համար. օրհնում եմ Քեզ և գովում Քո փառավոր Անունը. .




Տե՜ր, շնորհակալ եմ Քեզ ամեն ինչի համար. օրհնում եմ Քեզ և գովում Քո փառավոր Անունը. ..


ահպանիչ և հույս հավատացյալների Քրիստոս Աստված մեր,

պահի՛ր Քո ծառաներին խաղաղության մեջ Քո սուրբ և պատվական խաչի հովանու ներքո, փրկի՛ր երևելի և աներևույթ թշնամիներից։

Արժանավոր արա գոհությամբ փառավորել Քեզ, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից.


ամեն։

Տիրոջ օրհնությամբ ր ողորմությամբ բարի և խաղաղ գիշեր ամենքիս սիրելի՛ բարեկամներ
Ուրախացի՛ր, ո՛վ շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է:
Մի՛ վախեցիր, Մարիա՛մ, որովհետև Աստծուց դու շնորհ գտար: Եվ ահա՛ դու կհղիանաս և կծնես մի որդի ու նրա անունը Հիսուս կդնես: Նա մեծ կլինի և Բարձրյալի որդի կկոչվի: Եվ Տեր Աստված նրան կտա նրա հոր՝ Դավթի աթոռը, և նա հավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, ու նրա թագավորությունը վախճան չի ունենա:- Ինչպե՞ս այդ կպատահի ինձ, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում:

Lord, thank you for everything. I bless You and praise Your glorious Name. ..

Christ the God of our believers,

Keep your servants in peace under the protection of Your holy and honorable cross, save them from the worst and most foolish enemies.

It is worthwhile to glorify You with gratitude, with the Father and the Holy Spirit, now and always, forever and ever.

everything.

With the blessing of the Lord, have mercy and good night, dear friends of all of us
Rejoice, O grateful one, the Lord is with you.
Do not be afraid, Mary, for you have received grace from God. And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the seat of his father, David, and he will reign over